Ukwenza imali ekuhwebeni kwangaphambili njengepro ngaphandle kokuyeka umsebenzi wakho wosuku - Kwangaphambili ngaphandle

Umsebenzi Wakhe ebuntwini uqondiswa uMoya, futhi ukuze enelise izidingo zabantu zomuntu, ukwenza kube lula ukuxhumana kwabo Naye, ukubavumela ukuba babone iqiniso kanye nokujwayeleka kukaNkulunkulu, ukubavumela ukuba babone ukuthi uMoya kaNkulunkulu uze usenyameni, futhi uphakathi kwabantu, uphila nabantu futhi. Izilimi zase- Afrika beziboleka seziboleke amatemu esiNgisini nasesiBhunwini iminyaka manje, lezi zilimi ezimbili zinegalelo elikhulu kulendlela.

• ukwenzela umsebenzi othile ngaphandle kwebango elahl- ukileyo lomonakalo ( ngaphandle kokuphendula, ukud-. Kumabhalana wenkundla nobungqina bokuba ibango liye

Abanye kwenziwa nayindlela abakhule ngayo. Abadayisi umsebenzi wabo okuwukudayisa izakhiwo.


Ukuhlela, ukusebenzisa nokubhala ucwaningo, ukuphenya noma ukuthuthuka ezifundweni zobuntu nakumasayensi ezenhlalakahle ngaphansi kokuqashwa okuthize. Ukwenza izindlela eziseqophelweni zocwaningo, izindlela/ amasu nobuchwepheshe obusebenzisekayo ezifundweni zobuntu nakumasayensi ezenhlalakahle.
Ukuvuma ityala, imali- mboleko, inowuthi yesithembiso,. Kodwa- ke sisengafakwa esivumelwaneni.

Njengoba umdayisi kungenzeka ukuthi angadingi ukukhokha imali yomdayiselii okungaba. IGQWETHA LAKHO – UMCEBISI WAKHO OTHEMBEKILEYO. 2 Ngakho nxa usenza umsebenzi womusa, ungakhalisi uphondo phambi kwakho c, njengokwenza kwabazenzisi emasinagogeni lezindleleni, ukuze badunyiswe ngabantu; ngiqinisile ngithi kini: Sebewemukele umvuzo d wabo e. Ngaphandle kwalokhu, singasetshenziswa njengolimi lokuboleka. Zama ukuyingenisa kancane indaba yokuthi kumele nivulelane izifuba njengabantu abashadile uyoze ajwayele. Inzululwazi yezengqondo engumSirayeli – mMelika nekwaphumelele iNobel Memorial Prize ka- kwezobuNzululwazi bezoQoqosho uDaniel Kahneman.

Ukwenza imali ekuhwebeni kwangaphambili njengepro ngaphandle kokuyeka umsebenzi wakho wosuku. UKWENZA OFFER TO PURCHASE ISIPHAKAMISO SAMI SESAMUKELIWE AMAPHEPHA ADINGEKAYO INKOMBA ENEZINYATHELO.


Ngakho umyeni wakho kungenzeka ukuthi kusenzinyana kuyena ukujwayela ushintsho. Ngaphandle kokuyeka rhoqo ukucinga ngesenzo sabo esilandelayo.


Nxa kunge njalo, alilamvuzo kuYihlo osemazulwini.
UKWENZA-IMALI-EKUHWEBENI-KWANGAPHAMBILI-NJENGEPRO-NGAPHANDLE-KOKUYEKA-UMSEBENZI-WAKHO-WOSUKU