Izinketho zezisebenzi zabasebenzi kanye nokufakwa phansi kwezinto zokuqala zomphakathi - Zabasebenzi kanye


Amandla nokuthi abantu baphucwa amalungelo abo ezenkolo ( bayaboshwa, kuvalwa izikole namasonto). Inqubo Elandelwayo Ukuhlonza Ukufanela Ukuhlomula Kwabafaka Izicelo 1.

Unxuse abantu ukuba bangazibukeli phansi izilimi zomdabu ngoba zibalulekile ekuthuthukeni kwesizwe. Wafika abantu begingqiqika phansi sebehlinziwe.
Nakuba ngafunda iminyaka eminingi, ngisahola iholo elincane ngonyaka lapha eNew York City, kanye nazo zonke izingcindezi nezithiyo zokuphila kwasedolobheni elikhulu. Nokubukela phansi uhulumeni womhlaba ukuze kube yiso esengamele umhlala wonke ( amandla obuPapa).

Uthi kwamthusa kakhulu ukuthi abantu bahlinzwe, bese bebekwa phansi, phambi komnyango endaweni evulekile. Petersburg, eRussia, wathi: “ Umsebenzi kathisha awubongwa uma kuziwa eholweni.

Lokhu kuhlanganisa bonke abasebenzi, abaqondisi nama- ejenti e- CLARCOR. ) kanye nazo zonke izinkampani ezingaphansi kwayo nezisebenzela yona emhlabeni wonke.

U- TEBA usiza abaqokelwe ukuhlomula abavukuzi kanye nabavukuzi asebashona ukufaka izicelo zokukhokhelwa Izinzuzo Zesikhwama Somhlalaphansi ezingakakhokhwa. INTOKAZI esihlale isezindabeni ngokuzishintsha ibala lesikhumba, eyaba sematheni nangokushada nenjinga, isinqume ukulifulathela iGoli iyoqala kabusha impilo ikotize KwaZulu- Natal.

Ebuzwa ukuthi yini eyenza abantu bangafundi ngaye emaphephandabeni omgosi aphuma ngamasonto uthe akaphuzi futhi akabhemi kanti uthanda ukuhlala endlini noma azidlalele igalofu kunokuya emaphathini nakuma- clubs. Ukunakekelwa Ekhaya ( i- HBC) kanye nokuhlinzekelwa kokulashwa kwezempilo okufanele.
Owesifazane osemusha okuthiwa u- Isabella uthi, “ Ngicabanga ukuthi ngifuze ubaba, ngoba naye unayo le nkinga yokungenzi izinto kusenesikhathi. ” UValentina, uthisha waseSt.

Umthombo wephephandaba uthi wathuka nasozwaneni, ngesikhathi ufika kulamakhaza uzolanda umzimba. Izinketho zezisebenzi zabasebenzi kanye nokufakwa phansi kwezinto zokuqala zomphakathi. Uma kuqubuka izindaba zamavukelambuso, kwethusa ngendlela yokuthi kunciphisa izindaba ezimayelana nokuthi isiGodlo siphuca uMthethosisekelo wase- U. Noma nini lapho sisebenzisa igama elithi “ wena” kulezi Ziqondiso, kusho noma ubani lezi Ziqondiso ezisebenza kuye.
IZIDUMBU zabantu zigingqika phansi emakhazeni esibhedlela iSt Patrick’ s esise Bizana.

IZINKETHO-ZEZISEBENZI-ZABASEBENZI-KANYE-NOKUFAKWA-PHANSI-KWEZINTO-ZOKUQALA-ZOMPHAKATHI